Charakterystyka i audyt energetyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o świadectwach i audytach energetycznych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. świadectwo/certyfikat energetyczny) – wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r.  jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadz aRozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Nie należy mylić sprawdzenia charakterystyki energetycznej budynku z audytem energetycznym, który wynika z odmiennych aktów prawnych i jest używany dla potrzeb termomodernizacji.

Regulacje prawne:

 • Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane ( U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373)
 • Tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej ( U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1513)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1514)
 • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej) jest niezbędnym dokumentem w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku lub lokalu. 

Właściciel lub zarządca nieruchomości, który chce ją sprzedać albo wynająć, ma obowiązek przekazać nabywcy lub najemcy odpowiednie świadectwo energetyczne. Wymóg sporządzenia i przekazania świadectwa energetycznego dotyczy również osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

Momentem, w którym należy przekazać odpowiednie świadectwo energetyczne, jest zawarcie umowy sprzedaży lub najmu. Jeśli nabywca lub najemca nie otrzyma świadectwa energetycznego, ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do przekazania świadectwa energetycznego w terminie dwóch miesięcy. Nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do tego wezwania. Jeżeli świadectwo energetyczne nie zostanie przekazane w wyznaczonym terminie, nabywca albo najemca może zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na koszt sprzedającego lub wynajmującego. Jeśli nieruchomość posiada świadectwo energetyczne, to w reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu należy umieścić informację o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na energię końcową. Certyfikaty energetyczne są bezwzględnie wymagane w przypadku obiektów użyteczności publicznej zajmowanych przez: ograny wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz administrację publiczną, których powierzchnia użytkowa przekracza 250 mkw. W tych budynkach kopia świadectwa energetycznego musi być wywieszona w miejscu widocznym. 

Świadectwo energetyczne jest dokumentem zawierającym informacje o zapotrzebowaniu budynku na energię. System certyfikacji energetycznej budynków ma na celu promocję budownictwa efektywnego energetycznie. Budynek efektywny energetycznie to budynek charakteryzujący się możliwie najniższym zużyciem energii oraz niewielkim wpływem na środowisko naturalne. 
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wartość wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla budynku nowego oraz izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych nie mogą przekraczać wartości określonych w Warunkach Technicznych. 
Świadectwo energetyczne zachowuje ważność przez 10 lat. Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność w przypadku stwierdzenia w nim rażących błędów w trakcie postępowania w sprawie utraty uprawnień certyfikatora. 
Świadectwa energetyczne sporządzamy zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków. 

 

 

Wykonuję świadectwa charakterystyki energetycznej/ certyfikaty energetyczne , charakterystyki energetyczne do projektów, zapotrzebowanie budynków na ciepło dla budynków, lokali mieszkalnych oraz badania termowizyjne:

 • mieszklanych;
 • handlowo - usługowych;
 • użyteczności publicznej;
 • biurowych;
 • przemysłowych.

 

Ponadto realizuję doradztwo w zakresie doboru materiału budowlanego, dociepleń, źródła centralnego ogrzewnia i ciepłej wody.

 

Cennik

Cena za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest ustalana
w zależności od:

 • miejsca położenia budynku,
 • kompletności dokumentacji technicznej,
 • powierzchni całkowitej,
 • złożoności kształtu budynku.
 • instalacji klimatyzacji w budynku

W cenę usługi wliczony jest koszt dojazdu, wykonanie świadectwa w dwóch egzemplarzach oraz ich dostarczenie.

Typ budynku/mieszkania                                             Cena
 Lokale mieszkalne                                                        od 150 zł

Budynki jednorodzinne
do 100 m2                                                                          200 zł
od 101 m2  do 200 m2                                                       240 zł
od 201 m2 do  300 m2                                                       280 zł
powyżej 300 m2                                                                 320 zł

Garaże wolnostojące, budynki gospodarczo - garażowe – ogrzewane od 200 zł


Budynki biurowe, usługowo - handlowe, magazyny itp.      od 850 zł


Koszt wykonania badania termowizyjnego od 300 zł.

 Opłaty dodatkowe

 • W przypadku braku dokumentacji technicznej obiektu niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej, co powoduje wzrost ceny świadectwa.
  • Przy nieznanej konstrukcji przegród budowlanych może wystąpić konieczność wykonania odkrywek lub termowizji, których koszt liczony jest indywidualnie.

 

"Informacje zawarte w powyższym cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani zapewnienia w rozumieniu "Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumpcyjnej" 
 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ OFERTĘ - 6 ATUTÓW

1) niska cena za usługę najwyższej jakości, dzięki wysokiej specjalizacji w wykonywaniu certyfikatów energetycznych oraz dużemu doświadczeniu  jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjne ceny

2) po ustaleniu warunków realizacji zlecenia gwarantujemy stałą cenęnie doliczamy żadnych dodatkowych ani ukrytych opłat, nie pobieramy zaliczek - płatność dokonują Państwo dopiero po wykonaniu usługi, dajemy możliwość zapoznania się z elektroniczną wersją świadectwa przed jego odbiorem

3) wykonujemy pełne obliczenia charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami(dla zainteresowanych udostępniamy dane wejściowe źródeł oraz wyniki poszczególnych etapów obliczeń)

4) szybkie terminy realizacji: standardowo obliczenia wykonujemy w 3 dni robocze od wykonania wizji obiektu/otrzymania dokumentacji projektowej,